• slide
 • slide

Tehostetun tuen asuminen, Lumme


Lumme on tehostetun tuen asumispalveluyksikkö, jossa henkilökunta on asukkaiden apuna ja tukena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Lumme mahdollistaa kuntoutujille asumisen omassa asunnossa, mutta tarjoaa asumisen tueksi räätälöidysti ja yksilöllisesti tehostettua ja erityistä tukea.

Lumme tarjoaa palveluja asukkaille, joilla voi olla psyykkisen sairauden lisäksi monenlaista tuen tarvetta somaattisen sairauden, vamman tai taustalla olevan päihderiippuvuuden vuoksi. Asukkaat ovat 18-65 -vuotiaita, fyysisesti toimintakykyisiä ja pääntöisesti ilman apuvälineitä liikkuvia. Asukkaiden tuen tarve muodostuu pääsääntöisesti vakavasta ja eri asteisesta psyykkisestä oireilusta ja tunteensäätelyn haasteista. Henkilökunnan rekrytoinnissa ja koulutuksessa on panostettu erityisesti kykyyn kohdata ja ratkoa näitä vaativia ja kuntoutujan elämänlaatua haittaavia haasteita.

Kuntoutuspalveluun sisältyy elämän osa-alueet arjesta selviytymisestä sosiaalisten taitojen hallintaan ja ylläpitoon sekä psyykkiseen pärjäämiseen. Asukaspaikkoja on yhteensä 28. Asunnot sijaitsevat kahdessa kaksikerroksisessa luhtitalossa rauhallisessa ja kauniissa pirkanmaalaisessa maalaismiljöössä. Suinulan Lumme avattiin maaliskuussa 2021.


Kaikissa luhtitalojen yksiöissä on oma keittiö, mutta asukaskohtaisesti tarjolla myös ateriapalvelu. Kuntoutumiskoti Lumpeen ateriapalvelu voidaan sopia yksilöllisesti kuntoutujan tavoitteen ja tarpeen mukaan sisältämään kaikki vuorokauden ateriat palveluruokalassa tarjoiltuina tai osittainen ateriapalvelu. Osittainen ateriapalvelu sisältää vähintään päivän toisen lämpimän aterian ja vaihtoehtoisesti joko aamu- tai iltapalan.

Lumme tarjoaa myös intervallityyppisiä kuntoutumiajaksoja paikkatilanteen mukaan.

Ideologia

Kuntoutustyön teoreettisena pohjana on kognitiivisen psykoterapian ja dialektisen käyttäytymisterapian keskeisten periaatteiden käytännön soveltaminen. Ratkaisukeskeiset toimintamallit ja konstruktivistinen oppimiskäsitys ohjaavat myös työotetta ja toimintaa. Kuntoutujien haasteiden ja ongelmien kohtaaminen toteutuu positiivisen psykologian kehyksessä.

Palvelun ideologisia periaatteita ovat:

 • demokraattinen päätöksenteko ja tasavertaisuus yhteisissä asioissa
 • yksilöllisyys - tavoitellaan palvelun yksilöllistä joustavuutta kuntoutumisnäkökulma huomioiden
 • toiminnallisuus - tarjolla yhteisiä aktiviteetteja ja yhdessä tekemistä
 • dialektisuus ja avoimuus - neuvottelu- sopimis- ja keskustelukulttuuri asukkaiden ja työntekijöiden kesken
 • terveen järjen -periaate - asiat kuin asiat ovat ratkaistavissa hyvällä tahdolla, jos kaikki joustavat
 • tavoitteellisuus - mielenterveyskuntoutus ja asuminen tähtäävät mahdollisimman hyvään elämään

Palvelut

Jokaiselle kuntoutujalle rakennetaan yksilöllinen palvelupaketti tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kuntoutujan, kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja omaisten kanssa.

Kuntoutustyön pohjaksi valitaan työotteen perusmuoto kuntoutujan tavoitteen ja tarpeen mukaan. Kuntoutustyön perusmuoto voidaan valita kahdesta päälinjasta:

1. Apua, hoivaa ja palvelua painottava palvelukokonaisuus

2. Ohjausta ja tukea painottava palvelukokonaisuus, jossa korostuvat kuntoutujan itsenäinen toiminta, vastuu valinnoistaan, oma psyykkinen työ ja kasvu elämänsä haasteiden ratkaisemiseksi ammattilaisten antaman ohjauksen ja keskusteluavun myötä

Työotteen päälinja on joustava, ja siihen voi kuulua hyvinkin yksilöllisiä variaatioita päälinjojen välillä kuntoutujan voimavarojen, taitojen, osaamisen ja tavoitteiden mukaan.

Palveluun kuuluu aina

 • kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan ja arvioidaan kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin ja hyvin joustavasti
 • kokonaisvaltainen sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, jossa huomioidaan kaikki elämän osa-alueet ja kuntoutujan verkostot kuntouttavaa työotetta noudattaen
 • ateriapalvelu - kaikki vuorokauden ateriat tai osittainen ruokapalvelu kuntouttava näkökulma huomioiden
 • terveyspalvelujen koordinointi, ohjaus ja tuki palvelujen toteutumiseen
 • sosiaalipalvelujen koordinointi, ohjaus ja tuki palvelujen toteutumiseen
 • lääkehoidon toteutus
 • vastuuohjaajapari tai kolmikko (tiimi)
 • henkilökohtainen viikko-ohjelma
 • ryhmätoiminta
 • virkistystoiminta

Palveluun voi kuulua

 • pyykkipalvelu
 • siivouspalvelu
 • työtoiminta
 • henkilökohtainen avustaja asioitaessa
 • kuljetuspalvelu asioitaessa
 • tuki lääkehoidossa lääkkeiden säilytyksestä ja jakamisesta lääkehoidon ohjaukseen
 • apu ja hoito pienissä sairaanhoidollisissa toimenpiteissä (rasvaukset, haavojen hoito, verenpaineen,verensokerin mittaus jne)
 • avustaminen hygienianhoidossa

Kulkuyhteydet

Lumme sijaitsee rauhallisessa maaseutumiljöössä, joten kulkuyhteydet toimivat sen mukaan. Bussilla pääsee Kangasalan ja Tampereen keskustoihin. Työntekijät kuljettavat asukkaat talon autolla lähimmälle bussipysäkille 3,5 kilometrin päähän, ja ovat vastassa bussilla, kun asukkaat saapuvat takaisin kotiin. Kuljetuskäytännöt ovat Suinulassa arkea ja toimivat monen vuoden rutiinilla. Työntekijät auttavat ja tukevat kuntoutujia asioinnin suunnittelussa ja aikataulujen huomioon ottamisessa.

Kulkeminen ja asiointi bussilla vaatii asukkaalta hiukan enemmän vaivannäköä kuin bussilla liikkuminen Tampereen keskustassa. Parhaimmillaan sijainti kulkuyhteyksineen auttaa, tukee ja vakauttaa kuntoutumista.

Palvelubussi kulkee lähellä sijaitsevan Suinulan kuntoutumiskodin pihasta kerran viikossa Kangasalan keskustaan ja takaisin. Kirjastoauto pysähtyy Suinulan kuntoutumiskodin pihassa parin viiikon välein.

Tutustu yksiköihin