Suinulan rivitalo

Suinulan rivitalo tarjoaa yksilöllisiä asumis- ja kuntoutumismahdollisuuksia. Asuminen voi toteutua omassa rivitaloasunnossa ja asumiseen liittyvät palvelut voivat toteutua eriasteisesti Suinulan kuntoutumiskodilla. Suinulan rivitalo sijaitsee parin sadan metrin päässä Suinulan kuntoutumiskodin asuntolasta. Rivitalossa on kahdeksan vuonna 2014 remontoitua kotia; kuusi yksiötä ja kaksi kaksiota.

Suinulan henkilökunta työskentelee vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä, mutta asuminen rivitalossa edellyttää kuntoutujan pärjäämistä omassa asunnossaan ilman yöhoitajan tukea yön yli. Suinulan kuntoutumiskodin yöhoitaja kuitenkin tukee puhelimitse yöaikaan myös rivitalon asukkaita tarvittaessa.

Rivitalon asukkaat ovat 18-65 -vuotiaita, itsenäisesti ilman apuvälineitä liikkumaan kykeneviä mielenterveyskuntoutujia.

Suinulan rivitalo

Palvelut

Asumiseen liitetään kuntoutuspalveluja, joihin sisältyy elämän eri osa-alueet arjesta selviytymisestä sosiaalisten taitojen hallintaan ja ylläpitoon.

Jokaiselle kuntoutujalle suunnitellaan yksilöllinen palvelukokonaisuus. Palvelupaketti rakennetaan tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kuntoutujan, kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja omaisten kanssa.

Palveluun kuuluu

 • kuntoutumissuunnitelma, joka tarkistetaan ja arvioidaan 3-4 kertaa vuodessa
 • kokonaisvaltainen sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, jossa huomioidaan kaikki elämän osa-alueet ja asukkaan verkostot kuntouttavaa työotetta noudattaen
 • työ-, päivä- ja ryhmätoiminta
 • virkistystoiminta
 • ateriapalvelu
 • lääkehoidon tuki
 • ohjaajien tuki itsenäisempään ja vastuulliseen elämään
 • omaohjaaja
 • terveys- ja sosiaalipalvelujen koordinointi sekä niiden toteutumisen seuranta ja ohjaus

Kuntoutujaa tuetaan omien voimavarojen löytämiseen, käyttämiseen sekä omatoimisuuteen. Kuntoutumisen tavoitteena voi painottua arkisista asioista suoriutuminen, turvallisuuden tunteen saavuttaminen tai toimivien keinojen löytyminen kuntoutujan vaikeaksi kokemiin tilanteisiin.

Kuntoutumisen pääpaino voi olla päivittäisten toimintojen, psyykkisten, fyysisten, sosiaalisten tai kognitiivisten toimintojen tukemisessa. Kuntoutumisen paonopiste ja harjoiteltavat asiat ovat yksilöllisiä. Kuntoutuja saa tarpeidensa mukaista neuvontaa arjesta selviytymisen tukemiseksi sekä kannustusta ja ohjausta liikkumiseen ja asioimiseen kodin ulkopuolella.

Kuntoutuja saa ohjausta, kannustusta, motivointia ja tukea niissä päivittäisissä toimissa, joissa hän sitä tarvitsee. Päivittäisiin toimiin kuuluvat ruuanvalmistus ja ruokailu, kodinhoito, vaatehuolto ja
henkilökohtainen hygienia ja asiointi.

Suinulan rivitalo sisäpihan puolelta

Ideologia

Kuntoutustyön teoreettisena pohjana on kognitiivisen psykoterapian ja dialektisen käyttäytymisterapian keskeisten periaatteiden käytännön soveltaminen. Ratkaisukeskeiset toimintamallit, positiivinen psykologia ja konstruktivistinen oppimiskäsitys ohjaavat myös työotetta ja toimintaa.

Ideologisina periaatteina toimivat yhteisöhoidon ja kasvatuksellisen yhteisön keskeisimmät periaatteet

 • demokraattinen päätöksenteko ja tasavertaisuus, jokaisella mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin
 • toiminnallisuus
 • yhdessä tekeminen, dialektisuus
 • avoimuus (myös ulospäin)
 • terveen järjen periaate
 • tavoitteellisuus